Grootaandeelhouders

Kapitaalstructuur gebaseerd op de laatste verklaringen

Na de transparantieverklaringen die zijn vereist voor belangen die de drempels van 3% en 5% (en meervouden daarvan) overschrijden, zijn de grootste aandeelhouders van Solvay:  

  • Blackrock Inc.

  • Solvac: met 30,71% van de aandelen van Solvay in handen is Solvac de grootste aandeelhouder van Solvay. Solvac is genoteerd op Euronext Brussel. Alleen natuurlijke personen kunnen aandeelhouder zijn van Solvac en de aandelen zijn uitsluitend op naam. De overgrote meerderheid (circa 80%) van het kapitaal van Solvac is in handen van familieleden van de oprichters van Solvay nv 

  • Solvay Stock Option Management: Solvac nv wordt geacht de feitelijke controle van Solvay nv, en daardoor Solvay Stock Option Management, uit te oefenen op grond van artikel 5, §3, tweede alinea van het Belgische wetboek van vennootschappen.

 

20180406-shareholder-structure


Verplichte verklaring van aandeelhouderschap

De statuten van Solvay bepalen dat elke aandeelhouder die over 3% of meer van de bestaande stemrechten beschikt, dit moet melden aan Solvay en aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze verplichting geldt ook voor elke vermindering van het aandeelhouderschap tot onder die eerste drempel van 3%, en voor elke overschrijding naar boven of naar onder toe van de daaropvolgende drempels van 5%, 7,5% en alle veelvouden van 5%.

Volgens de huidige Belgische wetgeving inzake transparantie (Wet van 2 mei 2007 – Koninklijk Besluit van 14 februari 2008) bedraagt de noemer die gebruikt moet worden voor de kennisgevingen 105 876 416 aandelen.

U kan alle benodigde informatie vinden in de praktijkgids “CBFA_2008_16” van 14 maart 2011 die beschikbaar is op de website van de FSMA, evenals het nieuwe aangifteformulier TR-1 BE uitgegeven door de FSMA, dat gebruikt moet worden.

Het behoorlijk ingevulde document moet vervolgens langs elektronische weg doorgestuurd worden naar:

  •  FSMA via TRP.Fin@fsma.be Het wordt aanbevolen om in het voorwerp / subject van de e-mail de datum van overmaking, het voorwerp en de naam van de emittent te vermelden en vervolgens, omwille van de rechtszekerheid, het formulier ook per fax te verzenden naar: +32 2 220 59 12
  • Solvay, op het volgende adres: transparency.declaration@solvay.com en vervolgens, omwille van de rechtszekerheid, het formulier ook per fax te verzenden naar: +32 2 264 38 90.


Wij raden u eveneens aan om de website van de FSMAte bezoeken voor bijkomende informatie.