Algemene aandeelhoudersvergadering 2008

Deze informatie is uitsluitend vertaald voor informatieve doeleinden.  Alle redelijke inspanningen zijn geleverd om te verzekeren dat de Nederlandse versie een getrouwe en nauwkeurige vertaling is van de Franse tekst, maar uitsluitend de Franse versie is rechtsgeldig.
De buitengewone algemene vergadering van deze 14 april 2008 heeft niet geldig over haar agenda kunnen beraadslagen en beslissen omdat het door de wet vereiste quorum niet werd bereikt.
Derhalve roepen wij u, als houder van aandelen op naam op voor een tweede buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op dinsdag 13 mei 2008 onmiddellijk na de gewone algemene vergadering, Prins Albertstraat 44, te Elsene-Brussel.  Deze vergadering zal geldig beraadslagen en beslissen over dezelfde agenda, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.  Ter herinnering is de agenda bij deze brief gevoegd, alsmede een bijzonder verslag, goedgekeurd door de Raad van Bestuur betreffende de statutaire wijzigingen voorgesteld
De gewone algemene vergadering, waarop wij u eveneens uitnodigen, zal om 14.30 u. worden gehouden.

Gewone algemene vergadering: Agenda

 1. Jaarverslagen over de verrichtingen van het boekjaar 2007, verslagen van de Commissaris.
 2. Verslag over de Corporate Governance.
 3. Geconsolideerde rekeningen van het boekjaar 2007.
 4. Goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar 2007 - Toedeling van de winst en vaststelling van het dividend.
  Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de jaarrekeningen en de verdeling van de winst over het boekjaar goed te keuren en het dividend per volgestort aandeel te handhaven op 2,9333 EUR bruto, d.i. 2,20 EUR netto. Na aftrek van het op 17 januari 2008 gestorte voorschot van 0,85 EUR netto bedraagt het dividendsaldo dus 1,35 EUR netto, betaalbaar vanaf 20 mei 2008.
 5. Decharge aan de Bestuurders en de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2007.
  Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld decharge te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris die gedurende het boekjaar 2007 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.
 6. Raad van Bestuur:
  a) Benoeming van één Bestuurder ter vervanging van de heer Jean-Marie Solvay, aftredend en herkiesbaar voor een nieuw mandaat van vier jaar.
  Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de heer Jean-Marie Solvay te herkiezen als Bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van mei 2012 verstrijken.
  b) Bevestiging van de aanstelling van de heer Jean-Marie Solvay als onafhankelijke Bestuurder binnen de Raad van Bestuur (op basis van de criteria waaraan voldaan moet worden om onafhankelijk Bestuurder te zijn, zie verslag Corporate Governance 2007 hoofdstuk 4.3.4).
  Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de aanstelling van de heer Jean-Marie Solvay als onafhankelijke Bestuurder binnen de Raad van Bestuur te bevestigen.
  Tijdens zijn vergadering van 3 maart 2008 werd de Ondernemingsraad van Solvay NV te Brussel hierover ingelicht, overeenkomstig artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen.
 7. Diversen.

Buitengewone algemene vergadering: Agenda

I. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
Statutaire wijzigingen

2.1. Artikel 10ter: aankoop en/of overdracht van eigen aandelen van de vennootschap om ernstige en dreigende benadeling te voorkomen
Er wordt de buitengewone algemene vergadering voorgesteld om de toestemming verleend aan de raad van bestuur om eigen aandelen van de maatschappij op de beurs of enige andere manier te kopen, om te ruilen of over te dragen om een ernstige en dreigende benadeling te voorkomen, te vernieuwen voor een periode van drie jaar, met ingang vanaf de datum waar op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 13 mei 2008 wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
In artikel 10ter zou de datum van 2 juni 2005 worden vervangen door 13 mei 2008.

2.2. Artikel 10quater: aankopen op de beurs van eigen aandelen van de vennootschap
Er wordt de buitengewone algemene vergadering voorgesteld om, voor een nieuwe periode van18 maanden vanaf de algemene vergadering van 13 mei 2008, de toestemming aan de raad van bestuur te verlenen om aandelen van de vennootschap op de beurs te kopen of te over te dragen, ten belope van maximaal 8.470.000 aandelen om de verbintenissen inzake stock options te dekken.
In artikel 10 quater zou de datum van 9 mei 2006 worden vervangen door 13 mei 2008.