Algemene aandeelhoudersvergadering 2010

Algemene aandeelhoudersvergadering 2010 Gewone Algemene Vergadering: Agenda

 1. Jaarverslagen over de verrichtingen van het boekjaar 2009, verslagen van de Commissaris.
 2. Verslag over de toepassing van de corporate governanceregels, het vergoedingenbeleid inbegrepen.
  Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld het verslag over het vergoedingenbeleid in het hoofdstuk 6 van het Verslag over de toepassing van de corporate governanceregels goed te keuren.
 3. Geconsolideerde rekeningen van het boekjaar 2009.
 4. Goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar 2009 - Toedeling van de winst en vaststelling van het dividend.
  Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de jaarrekeningen en de verdeling van de winst over het boekjaar goed te keuren en het dividend per volgestort aandeel te handhaven op 2,9333 EUR bruto, d.i. 2,20 EUR netto. Na aftrek van het op 14 januari 2010 gestorte voorschot van 0,90 EUR netto bedraagt het dividendsaldo dus 1,30 EUR netto, betaalbaar vanaf 18 mei 2010.
 5. Decharge aan de Bestuurders en de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2009.
  Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld decharge te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris die gedurende het boekjaar 2009 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.
 6. Raad van Bestuur:
  Benoeming van één nieuwe Bestuurder ter vervanging van de heer Whitson Sadler die die omdat hij bijna 70 jaar wordt zijn mandaat dat vervalt in 2011 niet langer wenst uit te oefenen.
  Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de heer Yves-Thibault de Silguy (zie curriculum vitae in bijlage) aan te stellen om het mandaat van de heer Whitson Sadler te volmaken.  Zijn mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van mei 2011 verstrijken.
  b) Aanstelling van de heer Yves-Thibault de Silguy als onafhankelijke Bestuurder binnen de Raad van Bestuur (op basis van de criteria waaraan voldaan moet worden om onafhankelijk Bestuurder te zijn, zie verslag Corporate Governance 2009 hoofdstuk 4.3.4).
  Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de aanstelling van de heer Yves-Thibault de Silguy als onafhankelijke Bestuurder binnen de Raad van Bestuur te bevestigen.  Tijdens zijn vergadering van 1 maart 2010 werd de Ondernemingsraad van Solvay NV te Brussel hierover ingelicht, overeenkomstig artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen.
  c) Benoeming van een Bestuurder ter vervanging van Karel Van Miert, overleden in juni 2009 tijdens de looptijd van zijn mandaat.
  Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld Evelyn du Monceau (zie curriculum vitae in bijlage) aan te stellen als niet-onafhankelijke Bestuurder, om het mandaat van Karel Van Miert te volmaken.  Haar mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van mei 2013 verstrijken.
  d) Benoeming van vijf Bestuurders ter vervanging van de heren Denis Solvay, Jean Martin Folz, Jean van Zeebroeck, Bernhard Scheuble en Anton van Rossum, aftredend en herkiesbaar voor een nieuw mandaat van vier jaar.
  Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om achtereenvolgens de heer Denis Solvay, de heer Jean Martin Folz, de heer Jean van Zeebroeck, de heer Bernhard Scheuble en de heer Anton van Rossum te herkiezen als Bestuurders voor een periode van vier jaar. Hun mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van mei 2014 vervallen.
  e) Bevestiging van de aanstelling van de heren Jean Martin Folz, Jean van Zeebroeck, Bernhard Scheuble en Anton van Rossum als onafhankelijke Bestuurders binnen de Raad van Bestuur (op basis van de criteria waaraan voldaan moet worden om onafhankelijk Bestuurder te zijn, zie verslag Corporate Governance 2009 hoofdstuk 4.3.4).  Aan het criterium voor de hoedanigheid als onafhankelijke Bestuurders van de heer Denis Solvay niet meer voldaan als gevolg van de nieuwe artikels 526bis en 526ter van de vennootschapswetgeving, die de onafhankelijkheid beperken tot de eerste twaalf jaren van het mandaat.
  Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de aanstelling van de heer Jean Martin Folz, de heer Jean van Zeebroeck, de heer Bernhard Scheuble en de heer Anton van Rossum als onafhankelijke Bestuurder binnen de Raad van Bestuur te bevestigen. 
  Tijdens zijn vergadering van 1 maart 2010 werd de Ondernemingsraad van Solvay nv te Brussel hierover ingelicht, overeenkomstig artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen.
  f) Aanstelling van de heer Charles Casimir-Lambert en Baron Hervé Coppens d’Eeckenbrugge als onafhankelijke Bestuurders binnen de Raad van Bestuur, vermits deze twee Bestuurders voldoen aan de criteria van onafhankelijke Bestuurder.
  Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de aanstelling van de heer Charles Casimir-Lambert en Baron Hervé Coppens d’Eeckenbrugge als onafhankelijke Bestuurders binnen de Raad van Bestuur te bevestigen.  Tijdens zijn vergadering van 1 maart 2010 werd de Ondernemingsraad van Solvay NV te Brussel hierover ingelicht, overeenkomstig artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen.
 7. Commissarissen:
  a) Benoeming van een effectief Commissaris ter vervanging van het internationale auditbedrijf Deloitte – vertegenwoordigd door de heer Michel Denayer, wiens mandaat niet langer kan verlengd worden overeenkomstig de wetgeving betreffende het revisoraat.
  Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld het internationale auditbedrijf Deloitte – vertegenwoordigd door de heer Eric Nys (zie curriculum vitae in bijlage), te kiezen als effectief Commissaris voor een tijdsduur van drie jaar. Zijn mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van mei 2013 verstrijken.
  Tijdens zijn vergadering van 1 maart 2010 werd de Ondernemingsraad van Solvay nv te Brussel hierover ingelicht, overeenkomstig artikel 156 van het Wetboek van Vennootschappen.
  b) Vaststelling van de bezoldiging van de effectieve Commissaris.
  Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de bezoldiging van de effectieve Commissaris voor de audit van de enkelvoudige, de geconsolideerde en de IFRS-verslagen te bepalen op 354.818 EUR voor het boekjaar 2010, 351.270 EUR voor het boekjaar 2011 en 351.270 EUR voor het boekjaar 2012. Vanaf het boekjaar 2011 zullen deze bedragen worden aangepast aan de inflatie (verbruiksprijsindex van december op december).
  c) Benoeming van een plaatsvervangend Commissaris ter vervanging van het internationale auditbedrijf Deloitte – vertegenwoordigd door de heer Ludo De Keulenaer – die zijn mandaat niet wenst te hernieuwen.
  Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld het internationale auditbedrijf Deloitte – vertegenwoordigd door de heer Frank Verhaegen (zie curriculum vitae in bijlage), – te kiezen als plaatsvervangend Commissaris voor een tijdsduur van drie jaar. Zijn mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van mei 2013 verstrijken.
  Tijdens zijn vergadering van 29 maart 2010 werd de Ondernemingsraad van Solvay nv te Brussel hierover ingelicht, overeenkomstig artikel 156 van het Wetboek van Vennootschappen.
 8. Diversen.