Премини към основното съдържание
Solvay Devnya plant

Солвей Соди планира изграждането на инсталация за термична обработка на алтернативни горива

Show page in
Share to

Проектът е важна стъпка по пътя на компанията към декарбонизация  и постигане на климатична неутралност до 2050 г.

На 30.09.2022 г., Солвей Соди, чрез дъщерната си новосъздадена компания Девня Енерджи, внесе писмо за инвестиционно намерение в РИОСВ - Варна за изграждане на  инсталация за производство на пара, която която ще използва алтернативни горива в завода за калцинирана сода в Девня. Съоръжението ще замести сегашната инсталация за пара, която използва вносни твърди горива. Този проект е поредната стъпка в устойчивото развитие на завода за калцинирана сода, както и една от най-големите производствени инвестиции в България за последните 20 години.

Новата инсталация в Девня ще използва алтернативни горива от предварително третирани неопасни местни отпадъци и/или биомаса, като по този начин ще замени твърдите горива с устойчиви, местни, постоянно генериращи се възобновяеми ресурси. Проектът ще създаде нов подход за оползотворяване на нерициклируемите отпадъци в Североизточна България. Ще се използват най-малко 300 000 тона депонирани отпадъци годишно, като по този начин се избягва нарастване на общинските депа и свързаните с тях емисии на метан. Потенциалното използване на отпадна биомаса от местни източници ще намали допълнително емисиите и оперативните разходи на земеделските производители.    

Инвестицията ще допринесе за значителното намаляване на емисиите от въглероден диоксид на завода, както и ще отговаря на най-строгите европейски стандарти за чистота на въздуха. Съществуват около 500 примера за подобни инсталации в Европа, разположени в непосредствена близост или в самите населени места, използвани както за отопление, така и за индустриални нужди. Новото съоръжение ще бъде изградено в съответствие с най-добрите налични технологии и ще използва технологията SOLVAir® - система за пречистване на димни газове, която е патентована от група Солвей и очиства 99% от замърсителите във въздуха.

Изграждането на новата инсталация е важна стъпка от ангажимента на компанията за прекратяване използването на твърди горива и намаляване на CO2 емисиите, което ще спомогне за енергийната независимост на България. С подкрепата на държавата тази инвестиция ще даде възможност на завода за калцинирана сода да даде приноса си за ефективното управление на отпадъците и да запази конкурентоспособността си, като в същото време ще създаде нови преки и непреки работни места.

 

Solvay is a science company whose technologies bring benefits to many aspects of daily life. With more than 21,000 employees in 63 countries, Solvay bonds people, ideas and elements to reinvent progress. The Group seeks to create sustainable shared value for all, notably through its Solvay One Planet roadmap crafted around three pillars: protecting the climate, preserving resources and fostering a better life. The Group’s innovative solutions contribute to safer, cleaner, and more sustainable products found in homes, food and consumer goods, planes, cars, batteries, smart devices, health care applications, water and air purification systems. Founded in 1863, Solvay today ranks among the world’s top three companies for the vast majority of its activities and delivered net sales of €10.1 billion in 2021. Solvay is listed on Euronext Brussels and Paris (SOLB). Learn more at www.solvay.com.

Solvay Sodi AD (Devnya) is one of the largest industrial enterprises in Bulgaria and the largest plant in Europe for the production of soda ash and sodium bicarbonate. Soda ash is widely used in the manufacture of glass, detergents, metallurgy, silicates and glass fibers. Sodium Bicarbonate serves the markets of food, animal nutrition, flue gas treatment and healthcare. Solvay Sodi was privatized in 1997, with the Belgian scientific group Solvay (75%) and the Turkish group Sisecam (25%) as major shareholders.