De prestaties worden regelmatig gemeten en beoordeeld, en de mate van vooruitgang beïnvloedt de korte termijn bonussen voor zowel leidinggevenden als werknemers.

Solvay One Planet extra financiële resultaten

Solvay heeft haar ESG-engagementen in 2020 nog opgekrikt. Dit is een integraal onderdeel van de G.R.O.W.-strategie die direct samenhangt met de bestaansreden van Solvay om mensen, ideeën en elementen te verbinden om vooruitgang opnieuw uit te vinden.

De ambities van Solvay spitsen zich toe op drie grote pijlers: de klimaatverandering, de schaarste aan hulpbronnen en de bevordering van een betere levenskwaliteit. Die zijn volledig ingebed in de belangrijkste beslissingen van Solvay.

Solvay heeft in de loop van 2020 goede vooruitgang geboekt met veel van deze initiatieven, al weerspiegelen de resultaten de combinatie van structurele verbeteringen en de tijdelijke terugval van de economische activiteit.  

2021 vooruitgangsupdate

Algemene vooruitgang inzake extra financiële doelstellingen

Target

2021

Comment

Progress

versus 2018

2030
targets

Align GHG emissions with Paris Agreement and SBTi (a)

11Mt

Achieved 11% in aggregate versus 6.6% Paris Agreement

-14%
-11% structural

Reduce by 30% (-2.5%/yr)

Phase out coal wherever renewable alternatives exist

27

(1 plant 

exiting coal)

Exit announced at Rheinberg in 2020, at Dombasle in 2021, first step at Devnya in 2022

-18%
(petajoule)

Achieve 100%

Reduce negative pressure on Biodiversity

-13%

Volume growth more than offset by improved eco-profile accuracy

-24%

Reduce by 30% 

Increase sustainable solutions, % of Group sales 

53% (b)

Improved eco-profile and increased number of sustainable solutions

+3pp

Achieve 65%

Increase circular economy, % of Group sales

5%

Long term projects with expected results as from 2023

+1pp

More than double

Reduce non-recoverable industrial waste (a)

58 kt

Projects initiated in 2020 starting to deliver

-34%

Reduce by 30% 

Reduce intake of freshwater

315 Mm³

Volume growth compensated by greater efficiency

-5%

Reduce by 25% 

Safety with a zero accident policy (MTAR indicator) (a)

0.43

Reversal consistent with industry trends, action plan on globalizing near misses

-16%

Aim for zero

Accelerate DEI, parity in mid & senior management

25%

Launched Solvay One Dignity 9 goals

+1.3pp

Achieve 50% by 2035

Extend paternity leave time  

 

16 weeks policy open to all co-parents regardless of orientation since January 2021

implemented

16 weeks by 2021

(a) Restated due to change in methodology/scope

(b) Effective 2022, the CO2 price was increased from €75 to €100 per metric ton CO2 eq. as a consequence, the level for 2021 will be restated to 50%.

Vooruitgang bij de bescherming van het klimaat

Target

2021

Comment

Progress

versus 2018

2030
targets

Align GHG emissions with Paris Agreement and SBTi (a)

11Mt

Achieved 11% in aggregate versus 6.6% Paris Agreement

-14%
-11% structural

Reduce by 30% (-2.5%/yr)

Phase out coal wherever renewable alternatives exist

27

(1 plant 

exiting coal)

Exit announced at Rheinberg in 2020, at Dombasle in 2021, first step at Devnya in 2022

-18%
(petajoule)

Achieve 100%

Reduce negative pressure on Biodiversity

-13%

Volume growth more than offset by improved eco-profile accuracy

-24%

Reduce by 30% 

(a) Restated due to change in methodology/scope


Acties van Solvay ter bescherming van het klimaat

In oktober 2021 kondigde Solvay zijn plannen aan om koolstofneutraliteit te bereiken voor emissies van groep 1 en 2 vóór 2040 voor alle activiteiten behalve natriumcarbonaat en vóór 2050 ook voor natriumcarbonaat. Bijgevolg werd het streefdoel voor broeikasgasemissies voor 2030 bijgesteld van -26% tot -30% ten opzichte van 2018. De doelstelling voor emissies van groep 3 moet ten minste voldoen aan de criteria van het Science Based Targets-initiatief om de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C. In 2021 lanceerden we ook een strategisch initiatief om samen met onze leveranciers transformatieve vooruitgang te stimuleren. De Groep zal haar inspanningen in die richting voortzetten na 2030 in het kader van haar ambitie om klimaatneutraal te zijn.

Tussen 2018 en 2021 hebben we onze broeikasgasemissies verminderd met -14% bij gelijkblijvend activiteitenniveau, waarvan -11% verband houdt met structurele verbeteringen en -3% met lagere productieniveaus. In het kader van zijn transitie naar schonere energiebronnen heeft Solvay 36 emissiereductieprojecten geïdentificeerd, waarvan er al 21 lopen. Deze projecten vertegenwoordigen 2,5 megaton CO2 per jaar, wat overeenkomt met 1,4 miljoen auto's van de weg halen.

Twee natriumcarbonaatfabrieken in Europa zijn al bezig met het uitfaseren van het gebruik van steenkool voor energieopwekking. In 2020 is Rheinberg in Duitsland begonnen met de overschakeling van steenkool op biomassa, waardoor de totale uitstoot van de Groep tegen 2025 met -4% zal dalen. Meer recentelijk is de vestiging van Dombasle in Frankrijk begonnen met de uitfasering van steenkool door over te schakelen op brandstof die voornamelijk van afval afkomstig is, wat de totale uitstoot van de Groep tegen 2024 met nog eens -2% doet dalen. En nu, in 2022, zet Solvay de eerste stap om minder steenkool te gebruiken in zijn grootste Europese natriumcarbonaatfabriek in Devnya, Bulgarije, door een ketel om te schakelen op biomassa. Alle projecten genereren rendementen van meer dan 15% en bouwen het risico van onze activiteiten verder af.

Solvay heeft ook zijn druk op de biodiversiteit met -24% verminderd ten opzichte van 2018 volgens de ReCiPe-methodologie (vermindering van de druk op de bodemverzuring, het klimaat, de eutrofiëring van water en de mariene ecotoxiciteit). De algemene tendens is volledig in lijn met de doelstellingen voor 2030, waarbij een deel van deze vooruitgang verband houdt met methodologische verbeteringen. In 2021 kreeg de vestiging in Paulinia (Brazilië) het Gold Certificate van de Wildlife Habitat Council (WHC). Ook onze inspanningen om de Cuchia-groeve in Spanje te herstellen, kregen erkenning.

De vooruitgang die Solvay boekt op het gebied van het klimaat werd onlangs erkend door het CDP (voorheen het 'Carbon Disclosure Project'), dat de rating van Solvay verhoogde van B naar A-. Met deze rating, die hoger is dan het gemiddelde van de chemiesector, zit Solvay in de kopgroep.

Vooruitgang bij het behoud van hulpbronnen

Target

2021

Comment

Progress

versus 2018

2030
targets

Increase sustainable solutions, % of Group sales 

53% (b)

Improved eco-profile and increased number of sustainable solutions

+3pp

Achieve 65%

Increase circular economy, % of Group sales

5%

Long term projects with expected results as from 2023

+1pp

More than double

Reduce non-recoverable industrial waste (a)

58 kt

Projects initiated in 2020 starting to deliver

-34%

Reduce by 30% 

Reduce intake of freshwater

315 Mm³

Volume growth compensated by greater efficiency

-5%

Reduce by 25% 

(b) Effective 2022, the CO2 price was increased from €75 to €100 per metric ton CO2 eq. as a consequence, the level for 2021 will be restated to 50%. 

 

Acties van Solvay voor het behoud van hulpbronnen

In 2021 is het aandeel van de omzet uit duurzame oplossingen met 1 procentpunt gestegen. Dit was vooral te danken aan de vermindering van de milieu-impact bij de productie van 'Specialty Polymers' en 'Peroxides', de verwerving van nieuwe landbouwactiviteiten en de herkwalificatie van bepaalde oplossingen voor coatings.

Wat circulariteit betreft, ligt het partnerschap van Solvay met Veolia en Renault om te komen tot een duurzame bron voor strategische batterijgrondstoffen, op schema. Het hydrometallurgische proces om kobalt, lithium en nikkel aan het eind van de levenscyclus uit Veolia's batterijcellen te halen en te zuiveren, is succesvol gebleken. Het project gaat nu een engineeringfase in voor de bouw van een proeffabriek.

Innovatie om duurzamere oplossingen te ontwikkelen, is een continu proces voor Solvay-teams die samenwerken met partners en klanten om op toekomstige behoeften te anticiperen en om hogere prestatie-eisen voor nieuwe technologieën te identificeren. Zo wordt bijvoorbeeld gewerkt aan oplossingen voor de volgende generatie batterijtechnologieën met een duidelijk stappenplan (Gen 3 en de solid state-batterij Gen 4). Solvay is koploper in Europa voor deze nieuwe technologie en investeert in de meest geavanceerde proeffabriek in Europa. Nog in de auto-industrie werkt Solvay samen met Bridgestone en Arlanxeo aan de lancering van TECHSYN, een nieuw bandentechnologieplatform dat het totale brandstofverbruik en de CO2-uitstoot vermindert en tegelijk het kilometerrendement van het loopvlak verbetert. In de consumentensector erkennen klanten Solvay voor zijn innovatie Actizone™ – een unieke technologie voor antimicrobiële ontsmetting met langdurige werking – die nu op de markt wordt gebracht.

In 2021 is de zoetwateronttrekking door Solvay vrijwel constant gebleven in vergelijking met 2020 (+1 Mm³), ondanks een autonome omzetgroei van 17,0%.

In 2021 is Solvay er ook in geslaagd om zijn niet-recupereerbaar industrieel afval met -30% te verminderen, ruim vóór zijn streefdatum van 2030. Een groot deel hiervan werd bereikt door afvalvalorisatie, waarbij afval wordt hergebruikt, gerecycled of gecomposteerd en omgezet in bruikbaardere producten. Enkele voorbeelden zijn het hergebruik van afval voor cement, het omzetten van afvalwaterslib in bakstenen voor de bouw en een betere monitoring van afvalbeheergegevens.

Vooruitgang bij de bevordering van een beter leven
 

Target

2021

Comment

Progress

versus 2018

2030
targets

Safety with a zero accident policy (MTAR indicator) (a)

0.43

Reversal consistent with industry trends, action plan on globalizing near misses

-16%

Aim for zero

Accelerate DEI, parity in mid & senior management

25%

Launched Solvay One Dignity 9 goals

+1.3pp

Achieve 50% by 2035

Extend paternity leave time  

 

16 weeks policy open to all co-parents regardless of orientation since January 2021

implemented

16 weeks by 2021

(a) Restated due to change in methodology/scope

Acties van Solvay voor een beter leven

Investeren in menselijk kapitaal blijft een hoge prioriteit, want menselijk kapitaal vormt de basis die Solvay vooruit stuwt.

Onze veiligheidsresultaten zijn in 2021 verslechterd door de impact van de COVID-19-pandemie op het gedrag en de impact daarvan op onze activiteiten (volumegroei, verstoringen van de toeleveringsketen) als gevolg van het zeer sterke herstel. De resultaten in 2021 ten opzichte van 2018 laten een goede vooruitgang zien.

In 2021 hebben we het programma Solvay One Dignity gelanceerd met als doel diversiteit, gelijkheid en inclusie binnen onze organisatie te versnellen.

Wat diversiteit betreft, versnelt Solvay momenteel de realisatie van gendergelijkheid op alle middenniveaus en hogere niveaus tegen 2030. De eerste stap was het updaten van een DEI-dashboard met bijbehorende maatstaven (DEI staat voor Diversity, Equity and Inclusion (Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie)). Daarnaast is een gendereffectbeoordeling gepland om na te gaan waar het huidige beleid de vooruitgang van vrouwelijke werknemers binnen de organisatie zou kunnen remmen.

Solvay moedigt zijn werknemers ook aan om hun 'hele zelf' naar het werk te brengen en steunt die ambitie door medewerkers te helpen overal ter wereld 'employee resource groups' (ERG's) op te richten. In 2021 werden twee nieuwe ERG's gelanceerd voor Afro-Amerikaanse werknemers.

Wat gendergelijkheid betreft, zet Solvay zich ook in voor een eerlijke aanwerving, met als doelstelling 50% deelname van ondervertegenwoordigde groepen, waaronder vrouwen, op de shortlist voor alle functies op middenniveaus en hogere niveaus. Wat loongelijkheid betreft, verzamelen we gegevens om ons te helpen nagaan of er ongerechtvaardigde loonongelijkheden zijn tussen profielen binnen de Groep. Hoewel er nog meer vooruitgang moet worden geboekt, is de huidige verhouding tussen de basislonen van vrouwen en mannen per managementcategorie bemoedigend. Solvay is van plan deze resultaten voor de belangrijkste landen te publiceren in zijn jaarverslag 2021, met de bedoeling de transparantie te bevorderen.

Een ander hoogtepunt is de lancering van een nieuw mentorprogramma: bijna 25% van onze vrouwelijke junior managers heeft gereageerd op een oproep voor vrijwilligers om deel te nemen aan 'The A Effect Ambition Challenge', een internationaal programma dat is opgezet om vrouwen te helpen hun carrière een boost te geven. In 2021 namen 150 vrouwen deel aan het programma en voor 2022 zijn nog eens 300 vrouwen ingeschreven.

In ons streven naar een meer inclusieve werkplek hebben we een wereldwijde enquête gehouden om de inclusieve cultuur te evalueren. De resultaten zijn toegevoegd aan het DEI-dashboard en worden gebruikt als basis om onze vooruitgang te volgen. Tachtig procent van de werknemers heeft het gevoel dat ze 'zichzelf' kunnen zijn op het werk. Hoewel dit een geweldig inzicht is, heeft het ook bepaalde gebieden aan het licht gebracht waarop Solvay in 2022 zijn inspanningen moet concentreren, zoals het belang om zich uit te spreken wanneer men te maken krijgt met niet-inclusief gedrag.

In december 2021 lanceerde Solvay een Global Share Ownership Program, dat historisch is voor het bedrijf en zijn werknemers: het is het eerste in zijn soort sinds de beursgang van het bedrijf in 1967. Met dit initiatief willen we de werknemers meer betrekken bij de prestaties van de Groep door hen een korting van 10% op Solvay-aandelen aan te bieden. Het doel is een 'ownership'-mentaliteit te bevorderen door het perspectief van de werknemers te verruimen en zo hun betrokkenheid en participatie bij het creëren van superieure waarde te vergroten.

Het Solvay Solidariteitsfond heeft in 2020 €15 miljoen opgehaald dankzij de steun van de aandeelhouders, bestuurders, CEO, directie en werknemers. Het fonds werd oorspronkelijk opgericht om werknemers te helpen die het als gevolg van de COVID-19-pandemie moeilijk hebben, maar richt zich dit jaar ook op andere soorten problemen, zoals de nasleep van de overstromingen in België, Duitsland en China. Tot dusver is €2,4 miljoen toegekend aan individuele personen en €4 miljoen aan collectieve steun: 30 projecten in 13 landen.

Integratie van ESG- en duurzaamheidsfactoren in onze langetermijnstrategie

Naast de verbetering van de duurzaamheid in onze portefeuille, activiteiten en werkplek, houden we rekening met onze impact op de hele waardeketen, van inkoop tot klanten en recycling. Via ons nieuwe duurzaamheidsplan Solvay One Planet concentreren we ons verder op 10 meetbare engagementen waar we de grootste positieve impact hebben, direct en indirect, in lijn met de ambitie en de vereisten van de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de VN.

Zo gaan we onze positieve impact op enkele van de dringendste planetaire kwesties vergroten en de weg vrijmaken voor een circulaire economie.