Dit sectie geeft een louter informatief kort antwoord op de meest voorkomende vragen van de Solvay aandeelhouders. Dit is geen juridisch advies en de onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld. De antwoorden op de vragen alleen zijn slechts gegeven vanuit het perspectief van de Belgische wetgeving.

Ik wil een adresverandering, verandering van emailadres, of van een bankrekeningnummer doorgeven

Een geschreven en ondertekende aanvraag moet gericht worden aan Solvay Dienst Aandeelhouders per e-mail (scan) naar shareholders@solvay.com of per post (Solvay Aandeelhoudersdienst – Elyzeese Veldenstraat 43 – 1050 Brussel) (zie modelbrief in bijlage 1).

Het is vereist een kopie van de identiteitskaart in te sluiten (ook gescand in het geval van een e-mail) voor alle aanvraag van wijziging van banknummer.

Ik wil ontvangen een uitreksel van de balans van mijn positie / een bewijs van ontvangen dividenden verkrijgen voor mijn belastingsaangifte

Neem telefonisch of schriftelijk contact op met Solvay Aandeelhoudersdienst

Share Registration Service   
43 rue des Champs Elysées    
B-1050 Brussels (Belgium)   
Tel.+32 2 639 66 30    
e-mail: shareholders@solvay.com

Ik wil mijn aandelen schenken

Neem vooraf contact op met uw notaris, advocaat, bankier of andere raadgever om de modaliteiten van de uit te voeren schenking te bepalen.
Stuur daarna naar Solvay Aandeelhoudersdienst hetzij een volledig ingevulde en ondertekende aanvraag voor de overboeking van de aandelen, hetzij een kopie van de schenkingsakte opgesteld door een notaris. De bevestiging van de overboeking zal aan de persoon die de instructies gaf verstuurd worden.

Als het verzoek per gewone post wordt gedaan, stuur dan de identiteit, het geboortedatum, het rijkregisternummer, het adres en het rekeningnummer van de begunstigde(n) (zie model van overdrachtsovereenkomst in bijlage 2).

Zelfs als het een vrijgevigheid is, wordt aanbevolen om een gifte te doen, een authentiek akte uit te voeren, zowel in België als in het buitenland.

Ik will papier aandelen krijgen

Sinds 1 januari 2008 is het niet langer mogelijk om papieren aandelen aan toonder te verkrijgen. De aandelen aan toonder die al in een aandelendossier zaten, zijn automatisch geconverteerd in gedematerialiseerde aandelen. Ook heeft de algemene vergadering van 8 mei 2007 besloten dat de door de vennootschap uitgegeven aandelen aan toonder die uiterlijk op 1 juli 2011 niet waren ingeschreven als gedematerialiseerde aandelen of aandelen op naam in een effectenrekening, van rechtswege zullen worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen.

Ik wil het overlijden van een aandeelhouder aangeven

Informeer schriftelijk de Dienstaandeelhouders van de datum van het overlijden (vermeld ook het rijkregisternummer), de gevevens de notaris die verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap is.

Voeg een copie van de erfrechtverklaring bij, alsook nauwkeurige verdelingsinstructies medeondertekend door alle rechthebbenden.

Als een van de ergenamen buiten de lidstaten van de Europese Unie woont, voeg dan een vrijgavecertificaat toe dat door de notaris bij het registratiebureau aangevraagd wordt, zodra de onroerenden goederenkosten zijn betaald. De notaris kan ook voor de bovenstaande formaliteiten zorgen.

Leden van een onverdeeldheid of houders van gesplitste aandelen (blote eigendom / vruchtgebruik), wie zal de aandelen vertegenwoordigen ten opzichte van de onderneming? (Begrip “aangewezen eigenaar”)

Artikel 11 van de statuten van de onderneming bepaalt dat slechts één aandeelhouder per aandeel wordt erkend.

De mede-eigenaars moeten dus, om hun rechten uit te oefenen, specifiek het stemrecht, één van hen aanstellen als eigenaar van de aandelen tegenover Solvay.

Dit pleegt op generlei inbreuk op het eigendom van de aandelen onder deze benaming, die zullen ingeschreven blijven op naam van de onverdeeldheid of van de blote eigenaar/vruchtgebruiker.

De modelbrieven in bijlagen 3 en 4 moeten volledig ingevuld, en ondertekend door alle gelanghebbenden, teruggestuurd worden aan de Aandeelhoudersdienst.

Bij gebreke daarvan kunnen de aandelen niet toegelaten worden op de algemene vergaderingen.

Ik ben resident in het buitenland, hoe kan ik genieten van de verlichting van de roerende voorheffing op de dividenden van mijn aandelen ?

Betaalbaarstelling van de dividenden leidt in België in principe tot een bronbelasting, onroerende voorheffing genaamd, waarvan de hoogte is vastgelegd op 30% sinds 1ste januari 2017. België heeft echter met een aantal andere landen (1) belastingsverdragen afgesloten die deze voorheffing verminderen tot 15%. Onze niet-ingezeten aandeelhouders die voldoen aan de desbetreffende voorwaarden om deze verdragen toepasbaar te maken kunnen dus genieten van deze verlichting. De te volgen procedure om deze verlichting te bekomen is vastgelegd in een akkoord tussen de overheden van de beide landen die het verdrag afgesloten hebben. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie hierover.

Aanvraag terugbetaling

In het algemeen wordt de vrijstelling toegekend in de vorm van een terugbetaling die aangevraagd moet worden bij het Centraal Taxatiekantoor “Buitenland”, Kruidtuinlaan 50, bus 3429, B-1000 Brussel. Hiervoor is het nodig het formulier 276 Div. AUT te gebruiken, met uitsluiting van elk ander formulier.

Deze kan gedownload worden van onze solvay.com – website op : https://www.solvay.com via de tabbladen Investors – Informatie over het aandeel – Dividend “Formulier 276 Div. Aut” onderaan de pagina of in bijlage 5.

De twee delen van het formulier moeten juist ingevuld en getekend worden. Daarna moeten deze voorgelegd worden ter goedkeuring bij de buitenlandse belastingsdienst waarvan de aanvrager afhangt. De bevoegde ambtenaar zal het eerste deel van het document teruggeven en het tweede deel houden. Het eerste deel moet opgestuurd worden aan de dienst waarvan het adres hieronder te vinden is, vergezeld van :

  • de couponinningsborderellen, voor gedematerialiseerde aandelen
  • de omzendbrief en daaraan gehechte dividendafrekening die de onderneming enkele dagen voor het betaalbaarstellen van het dividend opstuurt voor aandelen op naam.

Aanvraag voor vermindering aan de bron

Uitzonderlijk is de onderneming gemachtigd zelf de verlichting toe te passen, maar slechts in zoverre de aanvraag uitsluitend slaat op de dividenden op aandelen op naam (alle gevallen waar er tegelijktijd aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen aanwezig zijn moeten geweigerd worden). In dit geval moet het eerste deel van het formulier 276 Div. AUT, volledig ingevuld, getekend en goedgekeurd, ontvangen worden binnen tien dagen na de betaalbaarstelling van het inkomen. Deze termijn moet in alle gevallen gerespecteerd worden. De onderneming moet derhalve alle documenten die niet juist zijn ingevuld of die niet tijdig aankomen terugsturen aan de afzender.

 

(1)

Gelimiteerd op 15% voor : Duitsland, Oostenrijk, Canada, Denemarken, Spanje, Verenigde Staten, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Zwitserland.

Gelimiteerd op 10% voor het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije, China, Hongarije, Koeweït, Mauritius en Rusland

 

Ik wil mijn gedematerialiseerde aandelen op naam zetten

Neem contact op met uw financieel intermediair zodat de aandelen ingeschreven worden in het register van de aandelen op naam en in de nominatieve rekening van Solvay bij Euroclear Belgium. Een modelbrief die aan de financieel intermediair gestuurd moet worden is te vinden in bijlage 6.

Bij het naderen van een couponbetaling, letten op de ex-dividend datum

Ik wil mijn aandelen op naam omzetten in gedematerialiseerde aandelen

Stuur een getekende brief aan Solvay NV Aandeelhoudersdienst met de details van de effectenportefeuille waarin de aandelen overgedragen moeten worden alsook de rekening bij Euroclear Belgium van uw financiële intermediair (kredietinstelling of beursvennootschap). Voeg een copie van de identiteitskaart toe.

Bij het naderen van een couponbetaling, letten op de ex-dividend datum.

Ik wil aandelen kopen of verkopen

Ingeval van een aankoop op de beurs moet de operatie uitgevoerd worden via een financieel intermediair (kredietinstelling of beursvennootschap). De aandelen zullen gedeponeerd worden op een effectenrekening of op naam ingeschreven worden, naar keuze van de aandeelhouder.

De verkoop op de beurs van gedematerialiseerde aandelen moet gebeuren via een financieel intermediair (kredietinstelling of beursvennootschap).

De verkoop op de beurs van aandelen op naam moet gebeuren via een financieel intermediair (kredietinstelling of beursvennootschap) na een voorafgaande aanvraag, door middel van een getekend schrijven aan de Aandeelhoudersdienst voor de overdracht van de aandelen op naam op een effectenrekening die door de aandeelhouder aangeduid is.

Ik wil mijn aandelen in onderpand geven aan een bank

Een aandeelhouder kan vragen een deel of alle zijn aandelen in beveiliging te zetten. De Solvay Dienstaandeelhouders kan vooraf aan de aandeelhouder een uittreksel van de balans van zijn positie in het register toesturen. Zijn bank zal een pandovereenkomst tussen Solvay en zichzelf opstellen. De Solvay aandeelhoudersdienst zal daarna er een copie krijgen en aan beide partijen het vermelden van het pandrecht in het register bevestigen, tot zij op de hoogte door de bank gesteld wordt van de opheffing van het pand.

Artikel 11 van de statuten van de onderneming bepaalt, zoals in het geval van een onverdeeldheid of vruchtgebruik/blote eigendom, dat één enkele persoon wordt aangeduid als eigenaar tegenover de onderneming.