Overslaan en naar de inhoud gaan

Op naam en VGV

Show page in

Aandeelhouders die willen dat hun aandelenbelang opgenomen wordt in het register van aandeelhouders van Solvay, mogen gebruikmaken van de volgende diensten

 • Gratis bewaring en administratiekosten
 • Het dividend wordt automatisch uitbetaald op de bankrekening van de aandeelhouder
 • Persoonlijke oproepen voor vergaderingen en de kennisgeving van deelname aan de jaarlijkse algemene vergadering worden automatisch verstuurd, voor deelname of om te stemmen bij volmacht
 • Het dividendrapport met een nuttig overzicht van al uw dividenduitkeringen wordt automatisch verstuurd
 • Persberichten over financiële publicaties worden per e-mail (of gewone post) toegestuurd

Ontdek Solvay Aandeelhoudersgids

Veelgestelde vragen

Dit sectie geeft een louter informatief kort antwoord op de meest voorkomende vragen van de Solvay aandeelhouders. Dit is geen juridisch advies en de onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld. De antwoorden op de vragen alleen zijn slechts gegeven vanuit het perspectief van de Belgische wetgeving.

Een geschreven en ondertekende aanvraag moet gericht worden aan Solvay Dienst Aandeelhouders per e-mail (scan) naar shareholders@solvay.com of per post (Solvay Aandeelhoudersdienst – Elyzeese Veldenstraat 43 – 1050 Brussel) (zie modelbrief in bijlage 1).

Het is vereist een kopie van de identiteitskaart en een RIB (Bewijs voor de identificatie van uw bankgegevens) in te sluiten (ook gescand in het geval van een e-mail) voor alle aanvraag van wijziging van banknummer.

Neem telefonisch of schriftelijk contact op met Solvay Aandeelhoudersdienst

Share Registration Service   
43 rue des Champs Elysées    
B-1050 Brussels (Belgium)   
Tel.+32 2 639 66 30    
e-mail: shareholders@solvay.com

 

Stuur een brief aan de Dienst Aandeelhouders met de voorwaarden van de overdracht buiten de markt om (zie voorbeeldbrief in aanhangsel 2) en een kopie van de notariële akte van schenking, ongeacht of het gaat om een schenking van de volle eigendom of van de blote eigendom van aandelen. De bevestiging van de registratie van de overdracht wordt aan de betrokken partijen toegezonden.

Sinds 1 januari 2008 is het niet langer mogelijk om papieren aandelen aan toonder te verkrijgen. De aandelen aan toonder die al in een aandelendossier zaten, zijn automatisch geconverteerd in gedematerialiseerde aandelen. Ook heeft de algemene vergadering van 8 mei 2007 besloten dat de door de vennootschap uitgegeven aandelen aan toonder die uiterlijk op 1 juli 2011 niet waren ingeschreven als gedematerialiseerde aandelen of aandelen op naam in een effectenrekening, van rechtswege zullen worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen.

 • Geef de vennootschap schriftelijk de datum van overlijden door (kopie van de overlijdensakte).
 • Geef de contactgegevens van de notaris die verantwoordelijk is voor de erfopvolging.
 • Voeg, indien reeds opgesteld, een kopie van de akte van erfopvolging toe, evenals de precieze instructies voor het delen van de aandelen, medeondertekend door alle begunstigden.
 • Als een van de erfgenamen buiten een lidstaat van de Europese Economische Ruimte woont (dwz buiten de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen) ) een door de notaris aangevraagd vrijgavecertificaat bij de belastingadministratie (Legal Security Office) voegen zodra de successierechten betaald zijn.

De notaris kan ook voor de bovenstaande formaliteiten zorgen.

Artikel 11 van de statuten van de onderneming bepaalt dat slechts één aandeelhouder per aandeel wordt erkend.

De mede-eigenaars moeten dus, om hun rechten uit te oefenen, specifiek het stemrecht, één van hen aanstellen als eigenaar van de aandelen tegenover Solvay.

Dit pleegt op generlei inbreuk op het eigendom van de aandelen onder deze benaming, die zullen ingeschreven blijven op naam van de onverdeeldheid of van de blote eigenaar/vruchtgebruiker.

De modelbrieven in bijlagen 3 en 4 moeten volledig ingevuld, en ondertekend door alle gelanghebbenden, teruggestuurd worden aan de Aandeelhoudersdienst.

Bij gebreke daarvan kunnen de aandelen niet toegelaten worden op de algemene vergaderingen.

Betaalbaarstelling van de dividenden leidt in België in principe tot een bronbelasting, onroerende voorheffing genaamd, waarvan de hoogte is vastgelegd op 30% sinds 1ste januari 2017. België heeft echter met een aantal andere landen (1) belastingsverdragen afgesloten die deze voorheffing verminderen tot 15%. Onze niet-ingezeten aandeelhouders die voldoen aan de desbetreffende voorwaarden om deze verdragen toepasbaar te maken kunnen dus genieten van deze verlichting. De te volgen procedure om deze verlichting te bekomen is vastgelegd in een akkoord tussen de overheden van de beide landen die het verdrag afgesloten hebben. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie hierover.

Aanvraag terugbetaling

In het algemeen wordt de vrijstelling toegekend in de vorm van een terugbetaling die aangevraagd moet worden bij het Centraal Taxatiekantoor “Buitenland”, Kruidtuinlaan 50, bus 3429, B-1000 Brussel. Hiervoor is het nodig het formulier 276 Div. AUT te gebruiken, met uitsluiting van elk ander formulier.

Deze kan gedownload worden van onze solvay.com – website op : https://www.solvay.com via de tabbladen Investors – Informatie over het aandeel – Dividend “Formulier 276 Div. Aut” onderaan de pagina of in bijlage 5.

De twee delen van het formulier moeten juist ingevuld en getekend worden. Daarna moeten deze voorgelegd worden ter goedkeuring bij de buitenlandse belastingsdienst waarvan de aanvrager afhangt. De bevoegde ambtenaar zal het eerste deel van het document teruggeven en het tweede deel houden. Het eerste deel moet opgestuurd worden aan de dienst waarvan het adres hieronder te vinden is, vergezeld van :

 • de couponinningsborderellen, voor gedematerialiseerde aandelen
 • de omzendbrief en daaraan gehechte dividendafrekening die de onderneming enkele dagen voor het betaalbaarstellen van het dividend opstuurt voor aandelen op naam.

Aanvraag voor vermindering aan de bron

Uitzonderlijk is de onderneming gemachtigd zelf de verlichting toe te passen, maar slechts in zoverre de aanvraag uitsluitend slaat op de dividenden op aandelen op naam (alle gevallen waar er tegelijktijd aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen aanwezig zijn moeten geweigerd worden). In dit geval moet het eerste deel van het formulier 276 Div. AUT, volledig ingevuld, getekend en goedgekeurd, ontvangen worden binnen tien dagen na de betaalbaarstelling van het inkomen. Deze termijn moet in alle gevallen gerespecteerd worden. De onderneming moet derhalve alle documenten die niet juist zijn ingevuld of die niet tijdig aankomen terugsturen aan de afzender.

 

(1)

Gelimiteerd op 15% voor : Duitsland, Oostenrijk, Canada, Denemarken, Spanje, Verenigde Staten, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Zwitserland.

Gelimiteerd op 10% voor het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije, China, Hongarije, Koeweït, Mauritius en Rusland

Neem contact op met uw financieel intermediair zodat de aandelen ingeschreven worden in het register van de aandelen op naam en in de nominatieve rekening van Solvay bij Euroclear Belgium. Een modelbrief die aan de financieel intermediair gestuurd moet worden is te vinden in bijlage 6.

Bij het naderen van een couponbetaling, letten op de ex-dividend datum

Stuur een getekende brief aan Solvay NV Aandeelhoudersdienst met de details van de effectenportefeuille waarin de aandelen overgedragen moeten worden alsook de rekening bij Euroclear Belgium van uw financiële intermediair (kredietinstelling of beursvennootschap). Voeg een copie van de identiteitskaart en een RIB (Bewijs voor de identificatie van uw bankgegevens) toe.   

Bij het naderen van een couponbetaling, letten op de ex-dividend datum.

Ingeval van een aankoop op de beurs moet de operatie uitgevoerd worden via een financieel intermediair (kredietinstelling of beursvennootschap). De aandelen zullen gedeponeerd worden op een effectenrekening of op naam ingeschreven worden, naar keuze van de aandeelhouder.

De verkoop op de beurs van gedematerialiseerde aandelen moet gebeuren via een financieel intermediair (kredietinstelling of beursvennootschap).

De verkoop op de beurs van aandelen op naam moet gebeuren via een financieel intermediair (kredietinstelling of beursvennootschap) na een voorafgaande aanvraag, door middel van een getekend schrijven aan de Aandeelhoudersdienst voor de overdracht van de aandelen op naam op een effectenrekening die door de aandeelhouder aangeduid is.

Een aandeelhouder kan vragen een deel of alle zijn aandelen in beveiliging te zetten. De Solvay Dienstaandeelhouders kan vooraf aan de aandeelhouder een uittreksel van de balans van zijn positie in het register toesturen. Zijn bank zal een pandovereenkomst tussen Solvay en zichzelf opstellen. De Solvay aandeelhoudersdienst zal daarna er een copie krijgen en aan beide partijen het vermelden van het pandrecht in het register bevestigen, tot zij op de hoogte door de bank gesteld wordt van de opheffing van het pand.

Artikel 11 van de statuten van de onderneming bepaalt, zoals in het geval van een onverdeeldheid of vruchtgebruik/blote eigendom, dat één enkele persoon wordt aangeduid als eigenaar tegenover de onderneming.

Contact opnemen met Solvay Aandeelhoudersdienst