Премини към основното съдържание
Devnya plant - night view

Съобщения

„ПРОВАДСОЛ” ЕАД, 
гр. Провадия – 9200, Южна промишлена зона

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че се организират срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение за изграждане на „Изграждане на два броя експлоатационни сондажи с прилежащи съоръжения и комуникации“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор №58503.171.229 в землището на гр. Провадия, община Провадия, област Варна.

Срещите ще се проведат:
на 18.03.2024 г. от 10.00 часа в пенсионерския клуб на с. Бозвелийско; 
на 19.03.2024 г. от 10.00 часа в залата на кметството на с. Тутраканци;
на 22.03.2024 г. от 10.00 часа в зала №119 на община Провадия.

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 13.02.2024 г. от 10 до 16 часа в община Провадия, стая № 105, в кметство Бозвелийско и в кметство Тутраканци.
Писмени становища могат да се предоставят в община Провадия, кметство Бозвелийско, кметство Тутраканци, РИОСВ-Варна и на адрес гр. Варна – 9002, ул. „Цани Гинчев“ № 7, офис 2 или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: 
Ивайло Иванов – Началник отдел „ООС“, тел. 05199/5246, моб. 0898777159, факс: 05199/5301, e-mail:  Ivaylo.Ivanov@solvay.com

 Дата: 13.02.2024 г.

На основание чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Ръководството на „СОЛВЕЙ СОДИ” АД, гр. Девня

СЪОБЩАВА

На заинтересованите лица и обществеността за своето инвестиционно намерение, което е свързано с Изграждане на шахта №8, удължаване на съществуващия колектор за избистрени води и насипна дига с технологичен път за достъп и обслужване в УПИ 79, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 44, 64, 65, 66, 85, 87, 88”.

Дружеството е оператор на инсталация за производство на калцинирана сода и инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, които се експлоатират съгласно Комплексно разрешително № 74-Н1/2014 г.

Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на УПИ 79, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 44, 64, 65, 66, 85, 87, 88 с отреждане „за техническа инфраструктура – утаителен басейн“ съгласно КК и кадастралните регистри на община Девня.

Утаителен басейн „Падина“ е пречиствателно съоръжение за смесен поток отпадъчни води – производствени, охлаждащи и дъждовни води. Съоръжението представлява едносекционен утаител, скатов тип, формиран чрез преграждане на естествена падина в подножието на възвишенията Голям и Малък Сакар, край с. Падина, община Девня.

Настоящото инвестиционно предложение цели изграждането на шахта №8 и връзката със съществуващия колектор за избистрени води за нуждите на бъдещото развитие на съоръжението в съответствие с предвижданията на съгласуваната от МОСВ проектна документация. Достъпът и обслужването на съоръженията се осигурява чрез изграждане на насипна дига с технологичен път.

Описание на основните процеси:

- изпълнение на земни работи;

- изпълнение на армировъчни, кофражни и бетонови работи;

- полагане на изолационни покрития.

Планирано начало на строителството - март 2024. Очаквана продължителност – около 10 месеца.

Документите са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа в Административната сграда на Община Девня.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна, Община Девня или „Солвей Соди” АД – гр. Девня, Промишлена зона - юг, в 14-дневен срок от публикацията на настоящото съобщение.

Телефон за допълнителна информация: 0519 9 52 46, 0898 777 159, e-mail: Ivaylo.Ivanov@solvay.com

Дата: 18.12.2023 г.

На основание чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Ръководството на „СОЛВЕЙ СОДИ” АД, гр. Девня

СЪОБЩАВА

На заинтересованите лица и обществеността за своето инвестиционно намерение, което ще се реализира на територията на дружеството и е свързано с Изграждане на ново трасе на Естакада Клон 1000, на територията на „СОЛВЕЙ СОДИ” АД”.

Територията, обект на инвестиционното намерение е действащата понастоящем производствена площадка за производство на калцинирана сода на „Солвей Соди“ АД.

Дружеството е оператор на инсталация за производство на калцинирана сода и инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, които се експлоатират съгласно Комплексно разрешително № 74-Н1/2014 г.

Инвестиционното предложение цели изграждане на Естакада Клон 1000 – по ново трасе. Новата естакада ще бъде изградена успоредно на съществуващата, на разстояние 35 м.

Описание на основните процеси: 

- Извършване на геоложки проучвания по новото трасе. Изработване на Работни проекти по съответните части; 

- Изпълнение на стомано- бетонови основи и стоманена носеща конструкция.  Монтаж на стоманена носеща конструкция, монтаж на тръби, кабелни скари и кабели. След изграждането на естакадата поетапно ще започне подвключване на новите тръби.

С изпълнението на проекта ще бъдат реализирани следните ползи: След завършване на естакадата многократно намалява риска от авариране на тръбопроводи.

Планирано начало на строителството - януари 2024. Очаквана продължителност – около 8 месеца.

Документите са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа в Административната сграда на Община Девня.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна, Община Девня или „Солвей Соди” АД – гр. Девня, Промишлена зона - юг, в 14-дневен срок от публикацията на настоящото съобщение.

Телефон за допълнителна информация: 0519 9 52 46, 0898 777 159, e-mail: Ivaylo.Ivanov@solvay.com

Дата: 14.12.2023 г. 

seveso-logo
1. Име и/или търговско наименование на оператора:„Солвей Соди” АД
2. Наименование и пълен адрес на предприятието/съоръжението:

„Солвей Соди” АД

9160, гр. Девня,

Промишлена зона – юг

3. Данни за актуалните становища/решения, издадени по реда на глава седма, раздел I от ЗООС:
3.1. Номер и дата на актуално уведомление за класификация на предприятието/съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС

Становище за потвърждаване класификацията на „Солвей Соди“ АД за предприятие с нисък рисков потенциал (ПСНРП), съгласно чл.103, ал.7 от ЗООС:

Изх. № УК-2608/15.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАОС, гр. София

3.2. Номер на Решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за потвърждаване или отказ от потвърждаване на пълнотата и съответствието на ДППГА или негови актуализации на предприятие /съоръжение с нисък рисков потенциал и дата на влизане в сила на решението

 ДППГА е актуализиран и потвърден с писмо изх. № 28-00-10182(А11)/ 25.02.2022 г. на директора на РИОСВ-Варна.

 

3.3. Номер на Решение по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за одобряване или неодобряване на ДБ на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал и дата на влизане в сила на решениетоНП - „Солвей Соди“ АД е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал (ПСНРП)
3.4. Решение по чл. 110, ал. 2 от ЗООС за прекратяване действието на издадено решение по чл. 116, ал. 1, т. 1 или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС и дата на влизане в сила на решението
3.5. Решение по чл. 99, ал. 2 от  ЗООС за предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал и дата на влизане в сила на решението
4. Кратко описание на дейността или на планираните дейности в предприятието/съоръжението
„Солвей Соди“ АД е оператор на инсталация за производство на калцинирана сода и инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, които се експлоатират съгласно издадено от МОСВ Комплексно разрешително № 74-Н1/2014 г. (актуализирано с Решение №74-Н1-И0-А3-ТГ1/2022 г., в сила от 24.02.2022 г.).
1. В инсталацията за производство на калцинирана сода се произвеждат лека и тежка сода, и натриев бикарбонат (за хранителни и технически цели) като съпътстващ продукт. Максималният производствен капацитет на предприятието, съгласно действащото Комплексно Разрешително № 74-Н1-И0-А3-ТГ1/2022 г. е както следва:
1.1. Подинсталация за производство на лека калцинирана сода - 1 600 000 т/год.;
1.2. Подинсталация за производство на тежка калцинирана сода – 1 300 000 т/год.;
1.3. Подинсталация за производство на натриев бикарбонат, включваща:
- Линия 1 за производство на натриев бикарбонат - 30 000 т/год.
1.4. Подинсталация за производство на натриев бикарбонат, включваща:
- Линия 2 за производство на натриев бикарбонат - 100 000 т/год.;
- Линия 3 за производство на натриев бикарбонат – 100 000 т/год.
2. Топлоелектрическата централа към „Солвей Соди“ АД, представлява високоефективна когенеративна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, която се консумира от заводите в Девненския комплекс. В топлоелектрическата централа се извършва комбинирано производство на топло- и електроенергия от парни турбини с отбори, кондензационни и с противоналягане чрез разделно изгаряне на вносни въглища, антрацит, петрококс и газьол/дизел (за разпалване).
5. Обща информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, която съдържа общо наименование, или в случаите на опасно вещество/опасни вещества от част 1 на приложение № 3 към ЗООС - генерично наименование и класификация на опасностите на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието, които могат да причинят голяма авария, и описание на основните им опасни свойства.

Наличните на производствената площадка на предприятието опасни вещества от приложение №3 към ЗООС са дадени в следващата таблица:

Химично наименованиеCAS №EC №Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L353/1 от 31 декември 2008 г.)Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС
12345
Инсталация за производство на калцинирана сода към „Солвей Соди“ АД
Амоняк, анхидрид (100 %-тен)7664-41-7231-635-3

 

 


Flam. Gas 2, H221
Press. Gas., H280
Acute Tox 3, H331
Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

Поименно изброено в част 2, колона 1, т.5 Анхидриден амоняк

Р2 Запалими газове
-
Н2 Остра токсичност
-
Е1 Опасни за водната ср.
Е2 Опасни за водната ср.

Натриев хидросулфид на люспи, мин. 70 %16721-80-5240-778-0Metal Corr. 1, Н290
Acute Tox. 3, Н301
Skin Corr. 1A, Н314
Eye Dam. 1, Н318
Aquatic Acute 1, Н400
-
Н2 Остра токсичност
-
-
Е1 Опасни за водната ср.
Автомобилен бензин86290-81-5289-220-8

 

 

 


Flam. Liq. 1, Н224

Asp. Tox. 1, Н304
Skin Irrit. 2, Н315
STOT SE 3, Н336
Muta. 1B, Н340
Carc. 1B, Н35Repr. 2, Н361fd
Aquatic Chronic 2, H411

Поименно изброено в част 2, колона 1, т.34 Нефтопродукти и алтернативни горива

Р5а Запалими течности
-
-
-

 


Е2 Опасни за водната ср.

Дизелово гориво94114-59-7302-695-9

 

 

 


Flam. Liq. 3, Н226

Asp. Tox. 1, Н304
Skin Irrit. 2, Н315
Acute Tox. 4, Н332
Carc. 2, Н351
STOT RE 2, Н373
Aquatic Chronic 2, Н411

Поименно изброено в част 2, колона 1, т.34 Нефтопродукти и алтернативни горива

Р5б Запалими течности
-
-
-


Е2 Опасни за водната ср.

Пропан-бутан68512-91-4270-990-9

 

 

 

 


Flam. Gas 1, Н220
Press. gas, Н280
Muta. 1B, Н340
Carc. 1B, Н350

Поименно изброено в част 2, колона 1, т.18

Втечнени запалими газове, Категория 1 или 2 и природен газ

Р2 Запалими газове

 

Кислород7782-44-7231-956-9

 

 


Ox. Gas 1, H270
Press. Gas, h280

Поименно изброено в част 2, колона 1, т.25 Кислород

Р4 Оксидиращи газове

ТЕЦ към „Солвей Соди“ АД
Дизелово гориво (промишлен газьол)68334-30-5269-822-7H226
H304
H315
H332
H351
H373
H411
Поименно изброено
в част 2, колона 1 на
Приложение 3 – Нефтопродукти и алтернативно горива
Отпадъци
16 06 01* Оловни акумулаторни батерии

-

-

-

Е1 Опасни за водната ср.

Е2 Опасни за водната ср.

20 01 21* Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;

-

-

-

Н1 и Н2 - Опасно за здравето

Е1 и Е2 - Опасно за околната среда

20 01 35* Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване , различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3)

-

-

-

Е2 Опасни за водната среда

 

„САЛС“ АД - Модулна инсталация за светли горива
Дизелово гориво94114-59-7302-695-9

 

 

 


Flam. Liq. 3, Н226

Asp. Tox. 1, Н304
Skin Irrit. 2, Н315
Acute Tox. 4, Н332
Carc. 2, Н351
STOT RE 2, Н373
Aquatic Chronic 2, Н411

Поименно изброено в част 2, колона 1, т.34 Нефтопродукти и алтернативни горива

Р5б Запалими течности
-
-
-


Е2 Опасни за водната ср.

„Мастер Транс“ ООД - Модулна инсталация за светли горива
Дизелово гориво94114-59-7302-695-9

 

 

 


Flam. Liq. 3, Н226

Asp. Tox. 1, Н304
Skin Irrit. 2, Н315
Acute Tox. 4, Н332
Carc. 2, Н351
STOT RE 2, Н373
Aquatic Chronic 2, Н411

Поименно изброено в част 2, колона 1, т.34 Нефтопродукти и алтернативни горива

Р5б Запалими течности
-
-
-


Е2 Опасни за водната ср.

 

6. Обща информация, свързана с естеството на опасностите от големи аварии, включително техните потенциални въздействия върху населението и околната среда.

„Солвей Соди“ АД е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал (ПСНРП).
Като най-често срещани причини за възникване на производствени аварии са идентифицирани:

 •  
  • Нарушаване на правилата по безопасност и пожарната безопасност;
  • Използване на технически неизправно оборудване, инсталации и електросъоръжения;
  • Наличие на условия за самозапалване на суровини, междинни и крайни продукти;
  • Поява на искри и други източници на запалване;
  • Техническа неизправност;
  • Изпускане в работните помещения на горими пари и газове;
  • Разливане в работните помещения на лесно запалими и горими течности;
  • Технологични отклонения.

Случаите на производствени аварии, съпроводени със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, пожари, експлозии, разливи, наводнения, емисии на територията на „Солвей Соди“ АД и ТЕЦ към „Солвей Соди“ АД или в близката околност, влияние от съседни предприятия, природни бедствия и др. се приемат като извънредни ситуации.
Замърсяване на околната среда в една или друга степен, може да бъде причинено от малки или големи разливи на токсични продукти, получени поради някой от по-горе изброените откази, част от които се отделят във въздуха или попадат в подпочвените води и почвата. Значително замърсяване на атмосферния въздух може да се получи и при аварии, придружени с пожар, вследствие на отделяне на големи количества продукти на непълното изгаряне.
За предотвратяване възникването на аварии и за тяхното ограничаване в “Солвей Соди” АД са въведени различни мерки. Като превантивни мерки са предвидени такива, при които се използват добро управление и контрол на безопасността, корозионно устойчиви материали, максимално обезопасени проекти, условия на процесите и разположението на инсталациите, почти пълна автоматизация на обезопасяващата техника с няколко нива, много добре поддържана КИП - апаратура, мониторингова и оповестителна системи.

Съгласно извършеното уведомление за класификация по реда на чл. 103, ал. 1 от ЗООС, „Солвей Соди“ АД е класифицирано като предприятие с „нисък рисков потенциал“ единствено по отношение употребата на натриев хидросулфид като антикорозионен агент.
Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява единствено на специално отредена за целта площадка. Съхранението на химичните вещества и смеси отговоря на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси и на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

В изпълнение разпоредбите на чл.35, т.1 и т.2 от Закона за защита при бедствия и чл.20, ал.1, т.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд е разработен общозаводски “План за действия при бедствия на „Солвей Соди“ АД и „ТЕЦ при „Солвей Соди“ АД“, както и „Оперативен план за действия при кризи и аварийни ситуации в „Солвей Соди“ АД“ общо за завода и по сектори. За всеки цех са изработени оперативни аварийни планове или инструкции за действия при аварийни ситуации.

6.1. Опасно вещество от Приложение №3 към ЗООС, което може да причини голяма авария

 • Натриев хидросулфид

Натриевият хидросулфид /NaНS х H2O; х > 25%/ е вещество, което се доставя под формата на хигроскопични люспи, с жълт цвят със специфична миризма на сяра. В опаковките концентрацията на натриев сулфид е над 70%. Натриевият хидросулфид е продукт с корозивно действие, опасен е за човешкото здраве и водната среда. Реагира при контакт с киселини, освобождавайки сероводород. Натриевият хидросулфид е корозивен за метали. Токсичен е при поглъщане. При попадане в стомаха, взаимодействайки със солната киселина, образува сероводород. Причинява сериозни кожни изгаряния. При кожен контакт се получава болезнено възпаление, зачервяване и подуване на кожата. При по-високи концентрации предизвиква силни изгаряния. При контакт с очите предизвиква силно възпаление, сълзене, зачервяване и подуване на клепачите. При вдишване в по-големи концентрации съществува риск от кръвотечение в носа, възпаления на белите дробове и белодробни отоци. Токсичен е за водните организми.
Съгласно сценариите на експозиция към разширеният информационен лист за безопасност на веществото при изпускане във въздуха, почвата или водата, натриевият хидросулфид няма да остане наличен като такъв в съответния компонент от околната среда.

6.2. Други вещества от Приложение №3 към ЗООС

 • Анхидриден амоняк (100%-тен)

Амонякът е газ с остра характерна миризма. По-лек от въздуха, добре разтворим във вода и лесно втечним при високо налягане. Парите на амоняка образуват бял облак, който се издига на височина до 20-30м. В следствие на поетата от въздуха влага облакът отново се спуска на земната повърхност. Разпространението на амонячния облак зависи от приземната метеорологична обстановка. Водните завеси по пътя на облака ограничават неговото разпространение.
Във въздуха амонякът се фоторазгражда. Разлетият амоняк попива в почвата и може да достигне подпочвените води. При нормални (аеробни) условия разтвореният амоняк се окислява до нитрати. Амонякът във водата е силно токсичен за водни организми.
Амонякът е силно токсичен за хората дори и в сравнително ниски концентрации. Засяга горните дихателни пътища, а при по-висока концентрация – централната нервна система. Причинява силни изгаряния и увреждане при попадане на човешката кожа. След експозиция на вдишване при ниска концентрация се предизвиква кашлица, раздразване на дихателния тракт, раздразване на очите, изтичане на секрет от носа. Вдишване при по-висока концентрация може да причини изгаряния на носоглътката и дихателния тракт.
„Солвей Соди“ АД получава анхидриден амоняк в ЖП цистерни от производител. В рамките на дружеството се вкарва само една цистерна. Веднага след пристигане на производствената площадка на завода амонякът се разтоварва и разрежда с вода в „Амонячна станция“ до получаване на 24% амонячна вода, което елиминира голяма част от описаните по-горе рискове за хората и околната среда. Разтоварището е оборудвано с водна завеса и други системи за безопасност.

 • Кислород

Кислородът е оксидиращ газ, съхраняван в бутилки под налягане. Като технически газ, кислородът се явява ценен поради своята реактивност. Чистият кислород се използва предимно в качеството си на окислител. Може да предизвика или усили пожар (окислител) и да експлодира при нагряване (газ под налягане). Продължителното вдишване на концентрации над 75% може да причини гадене, виене на свят, затруднено дишане и конвулсии.

 • Горива:
 • Автомобилен бензин

Автомобилният бензин е изключително запалима течност, опасна за околната среда. Токсичен е за водни организми. Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда - не се разтваря във вода, поради което при разлив се разпространява върху водната повърхност. Някои от компонентите ме се утаят във водните системи. Летливите компоненти на бензина се разпространят в атмосферата. Парите му могат да предизвикат сънливост и световъртеж. Професионалната експозиция може да причини нежелани реакции. Вдишването на високи концентрации може да причини виене на свят, замайване, главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието. Предизвиква дразнене на кожата, очите и лигавиците.

 • Дизелово гориво

Дизеловото гориво може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Вредно е при вдишване. Дразни кожата. Продуктът е запалим и нагряването може да генерира изпарения, които могат да образуват експлозивни пари или въздушни смеси. Материалът ще остане да се носи по повърхността на водата и може отново да се запали. Топлинното разпадане или изгаряне може да излъчи въглеродни оксиди и други токсични газове или изпарения. Професионалната експозиция на веществото или сместа може да причини нежелани реакции. Вдишването на високи концентрации може да причини виене на свят, замайване, главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието. Предизвиква дразнене на кожата, очите и лигавиците.

 • Пропан-бутан

Пропан-бутанът представлява втечнен въглеводороден газ, който намира широко приложение като гориво. Изключително запалим газ, който може да експлодира при нагряване. Представлява газ под налягане, без цвят и със сладък мирис. Може да причини генетични дефекти. Може да причини рак. Вдишването на високи концентрации може да причини виене на свят, замайване, главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието. Вдишването може бързо да доведе до задушаване (асфикция), ако се остави да се акумулира до концентрации, които намаляват кислорода до по-ниски от безопасните за дишането нива. Директният контакт с втечнения газ може да причини увреждане (измръзване трета степен) вследствие на бързо изпарително охлаждане.

7. Обща информация за начините на предупреждаване и информиране на засегнатото население в случай на голяма авария (посочва се информация за подходящо поведение в случай на голяма авария или посочване на източника, където информацията може да бъде достъпна по електронен път).

Предупреждение за възникване на голяма авария с опасни вещества на територията на предприятието се извършва посредством локална автоматична система за оповестяване (ЛАСО).
При възникване на авария в „Солвей Соди“ АД има изградена система и ред за оповестяване на персонала, органите на изпълнителната власт и силите за реагиране както следва:
- Оперативния дежурен на община Девня – тел.: 0519 47100,
- Кмета на общината – тел.: 0519 47011,
- РСПБЗН – гр. Девня – тел.: 05199 2323,
- РИОСВ – Варна: 052/634 582,
- БДЧР – 052/631 447.
Спазват се утвърдените вътрешно-фирмени правила за уведомяване при възникване на аварийна ситуация. Всички ситуации са разгледани подробно в Оперативния план за действия при кризи и аварийни ситуации. Уведомяват се задължително:
- Ръководител смяна по завод – 05199/5110; 5144; 5204; 5210;
- Противопожарна фирма – „ДАЙГ-Ц“ ООД – 05199/5387;
- Газоспасителна служба – ГСС: 05199/5611; 5103;
- Заводската медицинска служба: 05199/5150.

Оповестяването и информирането за възникналото събитие, конкретната обстановка и указания за мерките за защита се извършва от Дежурния ръководител - смяна по завод.
Оповестяването на населението от близко-разположените населени места се извършва от дежурния в Оперативен център към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна. На основание на получена и анализирана информация службите на РД „ПБЗН“ по установен ред оповестяват засегнатото население за начините на поведение в случай на голяма авария. Информацията предназначена за населението съдържа освен данни за аварията, също и указания за действията, които следва да се предприемат с цел осигуряване на безопасност.
Достъпът до информация относно начина на предупреждаване и действията, които засегнатата общественост трябва да предприеме в случай на голяма авария в предприятието е осигурен на официалната интернет страница на Дружеството, на адрес: https://www.solvay.bg/announcements

8. Информация за препоръчителните действия и поведение на засегнатото население в случай на голяма авария.

Дейността на завода не е свързана с рискове или опасност от крупни аварии, които биха могли да увредят сериозно човешкото здраве или околната среда, извън рамките на работната площадка. Амоняк, сероводород и въглероден оксид са токсични, но при авария рискът от интоксикация е ограничен в границите на производствената площадка, като риска за населението е минимален.
При възникване на авария въздействието и ще е локално (в границите на производствената площадка), като рискът за околните населени места и обекти с обществено предназначение се оценява като минимален.

 • Поведение при авария, свързана с разпиляване на натриев хидросулфид (в границите на производствената площадка)
  В случай на вдишване: Изведете на чист въздух. При нужда подайте кислород или направете изкуствено дишане. Пострадалият да легне в стабилно странично положение; покрийте го и го затоплете. Незабавно повикайте лекар.
  В случай на контакт с кожата: Веднага се освободете от заразените дрехи и обувки. Незабавно отмийте обилно с вода. Поставете пострадалия на топло и тихо място. Незабавно потърсете лекар или центъра по токсикология (общоопасните вещества). Измийте замърсеното облекло преди повторна употреба.
  В случай на контакт с очите: Незабавно потърсете лекар или центъра по токсикология (общоопасните вещества). Незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 минути. В случай на затруднение при отваряне на клепачите, приложете аналгетично промиване на очите (оксибипрокаин). Незабавно отведете пострадалия в болница.
  В случай на поглъщане: Незабавно потърсете лекар или центъра по токсикология (общоопасните вещества). Незабавно отведете пострадалия в болница. При поглъщане устата да се изплакне с вода (но само ако пострадалият е в съзнание). НЕ предизвиквайте повръщане. Може да се наложи изкуствено дишане и/или кислород.
 • Поведение при авария, свързана с изтичане на амоняк
  След вдишване: Преместете незабавно пострадалия на свеж въздух и го поставете в спокойно полу-изправено положение. Дайте кислород. Ако дишането е спряло или затруднено направете изкуствено дишане „уста в уста” без директен контакт (напр. през кърпа или марля). Незабавно потърсете лекарска помощ.
  След контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Ако се появи дразнене, болка, подуване, прекомерно сълзене или продължава чувствителността към светлина, незабавно потърсете лекарска помощ.
  След контакт с кожата: Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. Незабавно потърсете лекарска помощ, ако дразненето или болката продължат.
  След измръзване (от изпаряваща се течност): В случай на изгаряне от студ дрехите могат да залепнат за кожата. Размразете ги внимателно с достатъчно количество топла вода. Отстранете дрехите и измийте поразените части.
9. Допълнителна информация относно мерките за сигурност и поведение в случай на голяма авария, включително се посочва линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС.

В изпълнение разпоредбите на чл.35, т.1 и т.2 от Закона за защита при бедствия и чл.20, ал.1, т.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд е разработен “План за действия при бедствия на „Солвей Соди“ АД (Солвей Соди и ТЕЦ)“, както и „Оперативен план за действия при кризи и аварийни ситуации в „Солвей Соди“ АД (Солвей Соди и ТЕЦ)“ общо за завода и по сектори. Освен това за всеки цех са изработени оперативни аварийни планове или инструкции за действия при аварийни ситуации. Всеки от тези планове е съобразен със спецификата на технологичния процес и потенциалните опасности, които той крие. Аварийното планиране и поддържане на постоянна готовност за адекватно реагиране при извънредни ситуации (производствени аварии, природни бедствия и др.) е неразривно свързано с интегрираната система за управление, внедрена в „Солвей Соди” АД.
Основни задачи на Плана за действие при бедствия и аварии са:
- Планиране и осъществяване на необходимите мерки за защита на работещите в обектите и прилежащите им площи;
- Планиране и провеждане на мероприятия за повишаване устойчивото функциониране на обектите;
- Провеждане на обучение на работещите за способите за защита, поведение и действие и оказване на първа до-лекарска помощ;
- Изграждане и поддържане на локални автоматизирани системи за оповестяване;
- Незабавно съобщаване за бедствието на Оперативния дежурен на Община Девня;
- Информиране на териториалния оперативен комуникационно-информационен център /или тел. 112/ на МВР и РСПБЗН;
- Сътрудничество на екипите от Единната спасителна система след пристигането им.

За предотвратяване възникването на аварии и за тяхното ограничаване в “Солвей Соди” АД са въведени различни мерки. Като превантивни мерки са предвидени: управление и контрол на безопасността, използване на корозионно устойчиви материали в инсталациите с използване на химически агресивни вещества, приоритет на безопасността на хората и съоръженията при изготвяне на проекти, безопасни условия при протичане на процесите и разположението на инсталациите, непрекъснато повишаване на равнището на автоматизация на обезопасяващата техника с няколко нива, редовна поддръжка на КИП - апаратура, непрекъснат контрол и проверки на състоянието на мониторингова и оповестителна системи.

Достъпът до Публичният регистър на предприятията с висок и нисък рисков потенциал, съгласно чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС, е осигурен на официалния интернет сайт на МОСВ на адрес: https://public-seveso.moew.government.bg/enterprises

10. Данни за лицето, предоставящо информацията, и дата на изготвяне.
инж. Ивайло Иванов 
Н-к отдел“ Опазване на околната среда“
Тел.: 0519 9 52 46; 0898 777 159
Факс: 0519 9 50 03
E-mail: Ivaylo.Ivanov@solvay.com

Дата: 01.08.2023 г.
11. Освен информацията по т. 1 - 10 за предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал се включва и:
11.1. обща информация за естеството на опасностите от големи аварии, включително тяхното потенциално въздействие върху човешкото здраве и околната среда, както и описание на основните сценарии за големи аварии и за мерките, предприети за ограничаване на техните последици;НП - „Солвей Соди“ АД е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал (ПСНРП).
11.2. информация от външния авариен план, която включва съвети за сътрудничество със съответния оперативен център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община по време на авария;
11.3. информация за наличие на опасност от възникване на голяма авария в предприятието с трансгранично въздействие съгласно Конвенцията.
   

Допълнителна информация относно планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на авария с опасни химични вещества на територията на „Солвей Соди” АД може да бъде получена на място в предприятието всеки делничен ден от 08:00 до 16:00 часа.

          Ръководствата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ)

и

„Солвей Соди“ АД, гр. Девня

На основание чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

СЪОБЩАВА

На заинтересованите лица и обществеността за своето инвестиционно намерение, което е свързано с „Рехабилитация и възстановяване на проектните параметри на утаителя на р. Провадийска и подхода към него, чрез преместване на драгажни маси от утаителя в подводно депо „Налбанка“, в количества до 1 000 000 м3.“

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) е управителен орган на българските пристанища за обществен транспорт и предоставя услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването. Предметът на дейност и статутът на ДППИ са регламентирани в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

„Солвей Соди“ АД, гр. Девня е оператор на инсталация за производство на калцинирана сода и инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, които се експлоатират съгласно Комплексно разрешително № 74-Н1/2014 г.

Територията, обект на инвестиционното намерение е съществуващо хидротехническо съоръжение на Белославско езеро (утаител), предназначено да задържа естествените наноси от р. Провадийска, както и тези, образували се в резултат на химическите реакции при смесването на водите на р. Провадийска с отпадъчните води от утаителен басейн „Падина“ (с оператор „Солвей Соди“ АД) и с водите на р. Девненска, така че те да не затлачват Белославското езеро и плавателен Канал № 2.

Целта на инвестиционното намерение е да се използва съществуващото във Варненското езеро подводно депо „Налбанка“ за приемане на драгажни маси от почистване на утаителя на р. Провадийска и подхода към него.

По същество предвидената в ИП дейност представлява преместване на до 1 000 000 м3 мокри седименти от един воден обект в друг, а именно – от утаителя на р. Провадийска в подводно депо „Налбанка“, разположено в акваторията на Варненско-Белославско езеро, която дейност е допустима съгласно Решение по оценка за съвместимостта № ВН-1-ДОС/30.03.2021 г., издадено от Директора на РИОСВ – Варна.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитена зона от екологична мрежа НАТУРА 2000 - защитена зона за опазване на дивите птици ЗЗ BG0000191 “Варненско-Белославско езеро”.

Инвестиционното предложение попада изцяло в урбанизирана територия.

В обхвата на инвестиционното предложение няма информация за други програми и проекти (инвестиционни предложения), които да доведат до кумулативни ефекти в съчетание с предлагания проект, като по този начин да окажат отрицателно въздействие върху околната среда.

ИП ще се реализира в акваторията на Варненско и Белославско езера, на територията на гр. Белослав, общ. Белослав в поземлени имоти с №№ ПИ 03719.507.762 и ПИ 03719.507.763, по КККР – Белослав, вид собственост: Частна обществени организации, НТП Утаител, и ПИ 03719.507.492 по КККР – Белослав, вид собственост: Държавна публична, НТП Водно течение, река.

ИП е свързано изцяло с промени под повърхността на водата, промяна на дълбочината, поради изземване на драгажни маси от утаителя на Белославско езеро и депонирането им под водната повърхност в други части на Варненско-Белославското езеро (подводно депо “Налбанка”), съответно не се предвижда използване на природни ресурси за осъществяването му. Реализацията на ИП не е свързана и със създаването на източници на вредни емисии, не е свързано с генериране на опасни отпадъци или отпадъчни води, не се предвижда използване, нито съхранение на опасни химични вещества за осъществяване на ИП.

Документите са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа в Административната сграда на Община Белослав.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна, Община Белослав, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) – Клон – териториално поделение „Пристанище Варна” или “Солвей Соди” АД – гр. Девня, Промишлена зона - юг, в 14-дневен срок от публикацията на настоящото съобщение.

Телефони за допълнителна информация: 052 684 611, e-mail: office.varna@bgports.bg , и  05199 52 46, 0898 777159, e-mail: ivaylo.ivanov@solvay.com

Дата: 04.10.2022 г. 

На основание чл. 4, ал.2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ръководството на “ДЕВЕН” АД, гр. Девня

СЪОБЩАВА

На заинтересованите лица и обществеността за своето инвестиционно намерение, което ще се реализира на територията на дружеството и е свързано с провеждането на Индустриален тест за изгаряне на алтернативно гориво – енергийни пелети (пелетизиран RDF).

Територията, обект на инвестиционното намерение е действаща понастоящем производствена площадка на „ДЕВЕН” АД. Разположена е в южната промишлена зона на гр. Девня, наситена с обекти с индустриален и логистичен характер.
През 2009 г. в ДЕВЕН е въведен успешно в експлоатация нов котел (К7) работещ на циркулиращ кипящ слой. Внедрената технология в К7 осигурява постигането на оптимален горивен процес и минимално отделяне на емисии в атмосферата, като позволява и използването на различни алтернативни горива (например дървесина, RDF и др.) като добавка към основното гориво от петрококс и въглища.
С настоящото инвестиционно намерение се предвижда провеждане на индустриален тест в реални условия с цел обследване на основните характеристики на горивния процес и поведението на основните технологични параметри в котела при изгаряне на алтернативни горива (енергийни пелети). Очаквана дата за стартиране на опитите е 01.08.2017 г.

Документите са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа в Административната сграда на Община Девня.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна, Община Девня или “Солвей Соди” АД – гр. Девня, Промишлена зона - юг, в 14-дневен срок от публикацията на настоящото съобщение.

Телефон за допълнителна информация: 0519 9 52 46, 0898 777 159, e-mail: Ivaylo.Ivanov@solvay.com

/Публикувано на 09.06.2017 г./

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и съгласно чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, на 13.04.2017 г. е издадено Решение № ВА-21/ЕО/2017 г.на директора на РИОСВ - Варна за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за проект за изменение на Подробен устройствен план  за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ)за урегулиран поземлен имот (УПИ) 47 „за техническа инфраструктура – утаителен басейн“, УПИ 59, 60 „за техническа инфраструктура“, УПИ 33, 61, 62 „за техническа инфраструктура“, УПИ 45, 46, 48, 73 „за техническа инфраструктура“ по Кадастралната карта на землището на с. Падина, община Девня с цел създаване на нов УПИ 47, 76, 77, 78 „за техническа инфраструктура – утаителен басейн“.

Решението еда несе извършва екологична оценка, тъй като при прилагане на проекта за изменение на ПУП-ПРЗ няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Пълният текст на документа може да видите на интернет страницата на РИОСВ - ВАРНА на адрес: http://riosv-varna.org/Prevantivna%20dejnost/pr%20EO/2017/VA21-EO-2017.pdf 

/публикувано на 20.04.2017 г./

На основание чл. 11, ал. 1 и във връзка с чл. 7, т. 1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11 март 2013 г., и с оглед необходимостта от извършване на избор на изпълнител за доставка на газсигнализатори във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна помощ ESF-2303-03-02007 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, и изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-0390-C0001 с наименование „Повишаване производителността на труда чрез подобряване условията на труд в „Солвей Соди“ АД“.

СОЛВЕЙ СОДИ АД

със седалище и адрес на управление: България, област Варна, община Девня, гр. Девня 9160, Промишлена зона
адрес за кореспонденция: България, област Варна, община Девня, гр. Девня 9160, Промишлена зона тел.: + 359 519/ 956 06; + 359 898/ 777 199;
електронна поща: plamen.borisov@solvay.com
лице за контакт: Пламен Борисов, на длъжност Зам. производствен директор „Солвей Соди“ АД и филиали

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-03-02007/21.06.2013 г. обявява процедура за определяне на изпълнител  с предмет:

„Избор на изпълнители за доставка на газсигнализатори”

Документите, необходими за информация и за попълване можете да намерите тук и на официалния интернет адрес на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България– www.eufunds.bg  

Крайният срок за подаване на оферти е до 10:00 ч. на 31.03.2014 г.