Премини към основното съдържание
Devnya plant - night view

Безопасност и здраве

ПОЛИТИКА НА СОЛВЕЙ СОДИ И ФИЛИАЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА, ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И КАЧЕСТВОТО

За Солвей Соди и нейните филиали защитата на хората и околната среда е ключово условие за осъществяване на бизнеса в съответствие с политиката за устойчиво развитие и в съответствие със Solvay One Planet Way - дългосрочния ангажимент на Група Солвей за устойчиво развитие.

Ние се стремим да управляваме нашия бизнес, спазвайки изискванията на законодателството и в дух на добро разбирателство с всички заинтересовани страни.
Политиката на нашата компания отговаря на водещите принципи на политиката за устойчиво развитие на Група Солвей:

  • Безопасността на труда и опазване на здравето са основни ценности за компанията. Опазването на околната среда и най-вече енергийният преход с цел намаляване на въглеродните емисии е значим приоритет на компанията.
  • Безопасността на труда, опазване на здравето и околната среда  са първостепенен ангажимент на ръководството и насърчават всички работещи в Солвей Соди и филиали към отговорно поведение, като наред с другото се  дава приоритет на превенцията.
  • Постигане на съответствие с нормативните и доброволно приетите изисквания за здраве, безопасност на труда, безопасност на процесите и околна среда чрез приемане на програми и цели, включително прилагане на най-добри налични техники, когато е възможно и целесъобразно.
  • Непрекъснато подобряване на здравето и безопасността на труда и процесите чрез включване на всички хора в процеса, като им се дава възможност да допринесат за вземането на решения относно мерките за безопасност и здраве и чрез определяне на планове за действие, цели и най-добри практики. Предотвратяване на наранявания, заболявания и процесни инциденти.
  • Непрекъснато подобряване на околната среда чрез прилагане принципите на кръговата икономика за контролирано потребление на природните ресурси, ограничаване на нивото на емисиите в атмосферата, водите и почвите и намаляване на отпадъците.
  • Активно сътрудничество с местните, регионалните и централните власти, населението и другите заинтересовани страни за решаване на социални въпроси и въпроси свързани със здраве, безопасност и околна среда.
  • Удовлетвореността на нашите акционери е в центъра на усилията ни. 
  • Постоянно подобряване на качеството на нашите продукти.
  • Да се грижим да предвидим и удовлетворим очакванията на клиентите.
  • Създаване на добавена стойност за нашите клиенти чрез иновации в технологиите, услугите и организацията.

Всички служители на СОЛВЕЙ СОДИ и филиали, както и фирмите доставчици и подизпълнители, работещи на наша територия, са призовани да спазват принципите и изискванията на настоящата политика. Съвместната лична ангажираност на всеки служител и на ръководството с тази политика ще улесни постигането на нашата основна цел: да бъдем ефективно и отговорно дружество, осъществяващо дейността си със здрав персонал, безопасни условия на труд, безопасни процеси и с непрекъсната грижа за околната среда.

Девня, Март  2020

Спирос Номикос
Изпълнителен директор "Солвей Соди"

Пламен Борисов
Изпълнителен директор "Провадсол"

Document

Безопасност и здраве

Document