Премини към основното съдържание
Devnya plant - night view

СОЛВЕЙ СОДИ

 

Солвей Соди, Девня, е най-големият содов завод в България и Европа за синтетично производство на калцинирана сода и най-големият европейски завод на Solvay с номинален капацитет от почти 1,6 милиона тона годишно.

 

НАКРАТКО В ЦИФРИ

Основни продукти: Na2CO3 - калцинирана сода (лека и тежка) и NaHCO3 - сода бикарбонат
Обща площ: 80 хектара 
Непрекъсваем режим на работа: 365 дни/година
Персонал: около 570 служители в Солвей Соди и филиали; около 700 души непряко ангажиран персонал

ТЕЦ: топлоелектрическа централа в Девня
Основни продукти: електрическа енергия, пара и деминерализирана вода за собствени нужди
Обща площ: 28,3 хектара
Основно оборудване: два котела, тип „циркулиращ кипящ слой”, гарантиращи пълно спазване на емисионните ограничения и напълно отговарящи на най-добрите налични техники. 
Горивната инсталация на ТЕЦ-а е система за комбинирано производство на топло- и електроенергия (когенеративна система), която се определя като най-енергийно ефективна.  

С проста конструкция, надеждност, отлична ефективност и възможности за изгаряне на разнообразна гама от горива, котлите позволяват по-добре да се използват първичните енергийни ресурси.

 

ИСТОРИЯ И АКЦИОНЕРИ

Метод на производство

През 1861 година Ернест Солвей, човек с изключителен интерес към науката, изследователската дейност и новите технологии, разработва революционен амонячен способ за производство на калцинирана сода. Продуктът се получава по синтетичен път от суровини, които се срещат в изобилие в природата (варовик и сол), и от енергия (пара). 

През 1954 г. в България е построен първият завод за калцинирана сода по метода "Solvay". Той е с неголям капацитет и днес вече не съществува. Новият содов завод влиза в експлоатация през 1974 г. Той е изграден непосредствено до стария - в град Девня, на 2 километра от черноморското пристанище Варна-Запад. Оттук се доставят енергийни ресурси и се изнася готовата продукция. Заводът е в непосредствена близост и до природните си суровини каменна сол, варовик и вода.
 
Днешното дружество Солвей Соди е приватизирано през 1997 година от „Солвей Шишеджам Холдинг”, с основни акционери белгийската научна група „Солвей” (75 % от капитала) и турската група „Шишеджам” (с 25 %). 

През 2000 г. Солвей Соди придобива доставчиците на основни суровини за содовото производство - ТЕЦ „Девен“ (пара и ел.енергия), Провадсол (разсол) и Девня Варовик (варовик, 50:50 съвместно предприятие с Девня Цимент). От 29.06.2017 г. ТЕЦ „Девен“ е част от „Солвей Соди“ АД. 

 

ИНВЕСТИЦИИ

Солвей Соди е един от най-големите инвеститори в България. С национална награда “ИНВЕСТИТОР НА ГОДИНАТА” за 1997 г. и 2007 г.

През 2020 г.„Солвей Соди“ АД получи Сертификат  за инвестиция клас „А” от Българската агенция за инвестиции  за проекта си "Инсталация за производство, опаковане и съхранение на сода бикарбонат", който ще увеличи капацитета на производство на този продукт до 200 хил. тона годишно в завода в Девня. Чрез изпълнението на инвестиционния проект ще се отговори на нарасналото търсене на бикарбонат, с приложение в изхранването на животни, газоочистка и др. 

В периода  от приватизацията през 1997 г. до днес  в „Солвей Соди“ и филиали са инвестирани над 1.5 милиардa лева. Тези инвестиции са свързани с устойчивото развитие на компанията и с мисъл за бъдещето. 

Основен фокус на инвестициите:

-    подобряване на работната среда и безопасността 
-    увеличаване на производствения капацитет
-    екологично-съобразни решения 
-    оптимизиране на консумацията на суровини и енергия, 
-    подобряване на качеството
-    социална политика
-    въвеждане на стандарти за анализ на качеството и IT-стандарти. 

 

Централна изпитвателна лаборатория

Централната изпитвателна лаборатория при „Солвей Соди“ АД следи за качеството на суровините, твърдите горива (въглища и кокс), готовите продукти и извършва собствен мониторинг.

Акредитирана е от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация да извършва изпитване на:

• Натриев карбонат /калцинирана сода

• Натриев бикарбонат /сода бикарбонат

• Твърди горива /кокс, въглища/

• Води-питейни, отпадъчни, повърхностни и подземни

• Отпадъци- утайкиувлечена/летяща пепелсгурия, шлака и дънна пепел

Document

Сертификат за акредитация на Централна изпитвателна лаборатория при „Солвей Соди“ АД от ИА Българска служба за акредитация

Document
Document

Заповед за акредитация на Централна изпитвателна лаборатория при „Солвей Соди“ АД от ИА Българска служба за акредитация

Document
Document

Заявка за изпитване

Document
Document

Списък на методи прилагани в лабораторните дейности в условия на гъвкав обхват

Document
Document

Продукти и услуги , доставяни от външни доставчици

Document
Document

Правила за позоваване на акредитация от ИА БСА и ползване на нейния акредитационен символ

Document
Document

Управление на жалби

Document

Контакти