Премини към основното съдържание
Devnya plant - night view

СОЛВЕЙ СОДИ

 

Солвей Соди, Девня, е най-големият содов завод в България и Европа за синтетично производство на калцинирана сода и най-големият европейски завод на Solvay с номинален капацитет от почти 1,6 милиона тона годишно.

 

НАКРАТКО В ЦИФРИ

Основни продукти: Na2CO3 - калцинирана сода (лека и тежка) и NaHCO3 - сода бикарбонат
Обща площ: 80 хектара 
Непрекъсваем режим на работа: 365 дни/година
Персонал: около 570 служители в Солвей Соди и филиали; около 700 души непряко ангажиран персонал

ТЕЦ: топлоелектрическа централа в Девня
Основни продукти: електрическа енергия, пара и деминерализирана вода за собствени нужди
Обща площ: 28,3 хектара
Основно оборудване: два котела, тип „циркулиращ кипящ слой”, гарантиращи пълно спазване на емисионните ограничения и напълно отговарящи на най-добрите налични техники. 
Горивната инсталация на ТЕЦ-а е система за комбинирано производство на топло- и електроенергия (когенеративна система), която се определя като най-енергийно ефективна.  

С проста конструкция, надеждност, отлична ефективност и възможности за изгаряне на разнообразна гама от горива, котлите позволяват по-добре да се използват първичните енергийни ресурси.

 

ИСТОРИЯ И АКЦИОНЕРИ

Метод на производство

През 1861 година Ернест Солвей, човек с изключителен интерес към науката, изследователската дейност и новите технологии, разработва революционен амонячен способ за производство на калцинирана сода. Продуктът се получава по синтетичен път от суровини, които се срещат в изобилие в природата (варовик и сол), и от енергия (пара). 

През 1954 г. в България е построен първият завод за калцинирана сода по метода "Solvay". Той е с неголям капацитет и днес вече не съществува. Новият содов завод влиза в експлоатация през 1974 г. Той е изграден непосредствено до стария - в град Девня, на 2 километра от черноморското пристанище Варна-Запад. Оттук се доставят енергийни ресурси и се изнася готовата продукция. Заводът е в непосредствена близост и до природните си суровини каменна сол, варовик и вода.
 
Днешното дружество Солвей Соди е приватизирано през 1997 година от „Солвей Шишеджам Холдинг”, с основни акционери белгийската научна група „Солвей” (75 % от капитала) и турската група „Шишеджам” (с 25 %). 

През 2000 г. Солвей Соди придобива доставчиците на основни суровини за содовото производство - ТЕЦ „Девен“ (пара и ел.енергия), Провадсол (разсол) и Девня Варовик (варовик, 50:50 съвместно предприятие с Девня Цимент). От 29.06.2017 г. ТЕЦ „Девен“ е част от „Солвей Соди“ АД. 

 

ИНВЕСТИЦИИ

Солвей Соди е един от най-големите инвеститори в България. С национална награда “ИНВЕСТИТОР НА ГОДИНАТА” за 1997 г. и 2007 г.

През 2020 г.„Солвей Соди“ АД получи Сертификат  за инвестиция клас „А” от Българската агенция за инвестиции  за проекта си "Инсталация за производство, опаковане и съхранение на сода бикарбонат", който ще увеличи капацитета на производство на този продукт до 200 хил. тона годишно в завода в Девня. Чрез изпълнението на инвестиционния проект ще се отговори на нарасналото търсене на бикарбонат, с приложение в изхранването на животни, газоочистка и др. 

В периода  от приватизацията през 1997 г. до днес  в „Солвей Соди“ и филиали са инвестирани над 1.5 милиардa лева. Тези инвестиции са свързани с устойчивото развитие на компанията и с мисъл за бъдещето. 

Основен фокус на инвестициите:

-    подобряване на работната среда и безопасността 
-    увеличаване на производствения капацитет
-    екологично-съобразни решения 
-    оптимизиране на консумацията на суровини и енергия, 
-    подобряване на качеството
-    социална политика
-    въвеждане на стандарти за анализ на качеството и IT-стандарти. 

 

Централна изпитвателна лаборатория

Централната изпитвателна лаборатория при „Солвей Соди“ АД следи за качеството на суровините, твърдите горива (въглища и кокс), готовите продукти и извършва собствен мониторинг.

Акредитирана е от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация да извършва изпитване на:

• Натриев карбонат /калцинирана сода

• Натриев бикарбонат /сода бикарбонат

• Твърди горива /кокс, въглища/

• Води-питейни, отпадъчни, повърхностни и подземни

• Отпадъци- утайкиувлечена/летяща пепелсгурия, шлака и дънна пепел

Контакти